راي كميسيون ماده 1 وزارت بازرگاني:

 

بر اساس مصوبه شوراي نظارت بر اسباب بازي كه موضوع آزاد سازي واردات اسباب بازي را مورد توجه قرارداده بود،همچنين ماده 14 آيين نامه اجرايي شورا كه نظارت بر اين امر را برعهده كانون گذاشته است، درتاريخ 22/5/81 كميسيون ماده 1 قانون واردات و صادرات متشكل ازوزراي بازرگاني،صنايع ومعادن،اموراقتصادي و دارايي،موضوع آزادسازي واردات اسباب بازي را تصويب کرد و شرط ورود كليه رديف تعرفه هاي 9501 لغايت 90-9505 مندرج درمجموعه مقررات صادرات و واردات را از ممنوع الورود كد(0) به كد (1) تغيير داد .  

( دسترسي به مصوبه ) 

  

  

 

 مندرجات فصل 95 از مقررات واردات و صادرات :

 

فصل 95ازمجموعه مقررات صادرات و واردات درمحدوده كد تعرفه9501لغايت90-9505 اختصاص به اسباب بازي دارد كه كدهاي اشاره شده ستاره دار بوده وبر اساس ذيل يادداشت فصل 95 مي بايست مطابق ماده 14 ايين نامه اجرايي شوراي نظارت براسباب بازي ازكانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مجوزمربوطه را دريافت کنند..

 

         ( دسترسي به مندرجات فصل 95 )  

  

 

حذف تشريفات اداري: 

 

در سال 1381 مجوز ورود و مجوز ترخيص اسباب بازي به صورت جداگانه صادر مي شد. در واقع متقاضيان دريافت مجوز ورود با ارائه اوراق ثبت سفارش از وزارت بازرگاني،مجوز ورود اسباب بازي را دريافت مي کردند و پس ازورود كالا به گمرك با ارائه اظهارنامه گمركي ونمونه پلمپ شده كالا،مجوزترخيص مي گرفتند.ازآنجا كه به علت عدم موجودي كالا احتمال تغييردرنمونه ارسالي وجود داشت؛ لذا به وزارت بازرگاني پيشنهاد شد تا مرحله اداري صدور مجوزورود، حذف وفقط  درمرحله ترخيص، مجوزصادر شود.با ارائه پيشنهاد حذف تشريفات اداري به وزارت بازرگاني و بررسي كارشناسي موضوع،مصوبه شماره  8218360  به تاريخ 9/10/1382 از طرف اين وزارتخانه صادرو به مراكز و دوايرمربوطه ابلاغ شد.با توجه به اين مصوبه واردكنندگان درمرحله ثبت سفارش، نياز به دريافت مجوزورود نداشته و فقط درمرحله ترخيص اسباب بازي مجوزلازم را ازدوايرصدورمجوزاسباب بازي،مستقردردبيرخانه شوراي نظارت براسباب بازي(تهران) و اداره مركزي كانون درسه استان جنوبي كشور(بوشهر-هرمزگان-خوزستان)دريافت مي کنند. واردكنندگان اسباب بازي به منظورجلوگيري ازهرگونه ضرروزيان مي توانند دفترچه راهنماي واردات  اسباب بازي را مطالعه کنند.اين دفترچه راازقسمت واحدثبت طرح وصدور مجوز در همين سايت مي توانيد دانلود كنيد.          

(دسترسي به مصوبه ) 

  

 

صفحه اصلي ارتباط با ما در باره ما نقشه سايت