حذف ركورد

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

استاندارد اسباب بازی

 

دراین قسمت با استانداردهای اسباب بازی آشنا می شوید.شما می توانید باکلیک روی شماره استانداردبه محتوای آن دسترسی داشته باشید.

 

شماره استاندارد                               عنوان استاندارد 

 

 780                  اسباب بازی کودکان - ثبات رنگ وسایل و  بازی  کودکان در مقابل بزاق دهان و عرق  بدن

 

1453                ویژگی اسباب بازی های پارچه ای و لباس عروسک

 

4698                      ایمنی اسباب بازی - اشتعال پذیری

 

4699                       اسباب بازی - کیت شیمی و علومی که با شیمی ارتباط   

                                   

5892                       اسباب بازی های شناور در آب و تجهیزات کمک شناوری کودکان

 

6204-1                    ایمنی اسباب بازی -الزامات ایمنی مربوط به خواص فیزیکی و مکانیکی

 

6204-4                    تجهیزات زمین بازی خانگی مورد استفاده درفضای باز و بسته

 

6204-5                     ایمنی اسباب بازی - تعیین غلظت کل برخی عناصر در اسباب بازی

 

6204-7                      ایمنی اسباب بازی- رنگ انگشتی

 

6204-10                   ایمنی اسباب بازی - ترکیبات شیمیایی آلی تهیه و استخراج نمونه

 

6204-12                   ایمنی اسباب بازی - نیتروز آمین ها و مواد قابل نیتروزه شدن

 

6204-13                    ایمنی اسباب بازی - بازی های بویایی ,لوازم آرایشی,وبازی های چشایی

 

6204-41                    ایمنی اسباب بازی - مجموعه های آزمایشگاهی شیمی و فعالیت های مرتبط 

 

1-6436                       تجهیزات زمین بازی - مقررات ایمنی عمومی

 

2-6436                       تجهیزات زمین بازی - مقررات ایمنی و روش های آزمون انواع تاب

 

3-6436                       تجهیزات زمین بازی - مقررات ایمنی و روش های آزمون انواع سرسره

 

4-6436                       تجهیزات زمین بازی - مقررات ایمنی و روش های آزمون ریل های سیمانی

 

5-6436                       تجهیزات زمین بازی - مقررات ایمنی و روش های آزمون چرخ و فلک

 

6-6436                       تجهیزات زمین بازی - مقررات ایمنی و روش های آزمون الاکلنگ

 

7-6436                      تجهیزات زمین بازی - مقررات ایمنی و روش های آزمون راهنمای نصب،بازرسی،تعمیرو 

                                      نگهداری

                                          

6437                   سطوح ساخته شده جذب ضربه زمین بازی - مقررات ایمنی و روشهای آزمون

 

8267                           اسباب بازی های الکتریکی -- ایمنی 

   
  

   

6204-1                         ایمنی اسباب بازی
6204-1                         ایمنی اسباب بازی

 
 
 
 
 
 
 
 
کنترل ونظارت سازمان استاندارد در زمینه اسباب بازی
 
 
استاندارداسباب بازی در ایران ازتاریخ 1/4/82 اجباری شد.لذا تمامی اسباب بازی های تولید داخلی و اسباب بازی های وارداتی می بایست مطابق با استانداردهای موجود بوده و درغیر این صورت از تولید و یا واردات آنها جلوگیری می شود.
کلیه گمرکات تخصصي اسباب بازي کشور(۲۱گمرک) موظفند تا در خصوص اسباب بازی ازسازمان استاندارداستعلام نموده و پس از دریافت موافقت آن مرکز اجازه ترخیص و درغیراین صورت،از ترخیص کالا جلوگیری و آنها را به مبدامرجوع نمایند.
تولیدکنندگان داخلی اسباب بازی نیز قبل ازهراقدام لازم است تا بامراجعه به سازمان استاندارد مشورت های لازم درزمینه دریافت مهراستانداردراداشته باشندتابامشکلی درخصوص توزیع اسباب بازی وعرضه آن درمراکزفروش مواجه نشوند.
شما می توانید با کلیک در این قسمت وارد سایت( سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) شوید.
 

 

 

 

 

 

 

 

بروشورهای اطلاع رسانی که توسط موسسه استاندارد تهیه شده است.شما می توانید با کلیک روی هر یک از آنها به محتوای آن دسترسی داشته باشید.

 

 

1-اطلاعات لازم براي وارد كنندگان اسباب بازي                                        

 

 

2-آنچه كه بايد والدين در مورد اسباب بازي بدانند                                           

 

 

3-راهنماي خريد اسباب بازي مناسب براي كودكان                                           

 

 

 

                                                                                                                   

4-اسباب بازی و ایمنی                                                                                                                                                          

 

صفحه اصلي ارتباط با ما در باره ما نقشه سايت