5892

 

 

اسباب بازيهاي شناور در آب و تجهيزات كمك شناوري كودكان‏- مقررات ايمني و روشهاي آزمون

 

 

 

چاپ اول


آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي(رسمي) مي‏باشد.

تدوين استاندارد در رشته‏هاي مختلف توسط كميسيون‏هاي فني مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت مي‏گيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، درجهت مطلوبيت‏ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:

توليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمان‏هاي دولتي باشد. پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون‏هاي فني مربوط ارسال مي‏شود. و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد ملي(رسمي) چاپ و منتشر مي‏شود.

پيش‏نويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمان‏هاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي‏شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر مي‏گردد. بدين ترتيب استاندارهايي ملي تلقي مي‏شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره «5» تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط موسسه تشكيل مي‏گردد به تصويب رسيده باشد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي سازمان بين‏المللي استاندارد مي‏باشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي‏هاي خاص كشور، از آخرين پيشرفت‏هاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين‏المللي استفاده مي‏نمايد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‏تواند با رعايت موازين پيش‏بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. موسسه مي‏تواند به منظور حفظ بازارهاي بين‏المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمان‏ها و موسسات فعال در ضمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندگان سيستم‏هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه‏ها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، موسسه استاندارد اينگونه سازمان‏ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تائيد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي‏نمايد. ترويج سيستم بين‏المللي يكاها، كاليبراسيون وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظائف اين موسسه مي‏باشد.

 


 

كميسيون استاندارد اسباب بازيهاي شناور در آب و تجهيزات كمك شناوري كودكان‏- مقررات ايمني و روشهاي آزمون

 

رئيس

عدل- ‏ جواد

دكتراي ايمني صنعتي‏

دانشگاه تهران

 

اعضاء

افشار سليماني -‏ سهيلا

ليسانس اقتصاد

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

جواد - ژيلا

فوق ليسانس مهندسي شيمي‏

سازمان صنايع آموزشي

خيلتاش- ‏ سهيلا

ليسانس علوم تربيتي‏

سازمان صنايع آموزشي

هاشمي- ‏ سكينه

ليسانس مهندسي صنايع غذايي‏

آزمايشگاه كنترل غذا و دارو

 

دبير

نيري- ‏ مريم

ليسانس فيزيك كاربردي‏

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران


فهرست مطالب

 

هدف و دامنه كاربرد

مراجع الزامي

اصطلاحات و تعاريف

مقررات كلي

مقررات ويژه

آزمونها

نشانه گذاري

بسته بندي


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد اسباب بازيهاي شناور در آب و تجهيزات كمك شناوري كودكان‏- مقررات ايمني و روشهاي آزمون كه توسط كميسيون‏هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در اولين جلسه كميته ملي استاندارد مكانيك و خودرو مورخ  80/6/26مورد تصويب قرار گرفته است‏، اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  1371بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي‏شود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم ،استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت‏.

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است‏:

 

AS 1900:1991

Flotation toys and swimming aids for children

 

 

اسباب بازيهاي شناور در آب و تجهيزات كمك شناوري كودكان‏- مقررات ايمني و روشهاي آزمون

1 هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين مقررات ايمني و روشهاي آزمون اسباب بازيهاي شناور و تجهيزات كمك شناوري براي كودكان و نوجوانان تا سن  15سالگي ميباشد.

اين استاندارد اسباب بازيهاي شناور از قبيل قايقهاي باد كردني كه به عنوان اسباب بازي طراحي شده‏، فومهاي قابل انبساط و تجهيزات كمك آموزشي شنا از قبيل جليقه شنا حبابهاي شناوري كه با نوار به پشت استفاده كننده بسته ميشود، بازوبندهاي بادكردني و حلقه‏هاي شناوري را شامل مي‏گردد.

اين استاندارد وسايل شناوري فردي مانند جليقه نجات كه براي استفاده در قايقها طراحي شده و يا كالاهايي كه به منظور آب درماني يا استفاده معلولين طراحي شده است را در بر نمي‏گيرد.

 2 مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع شده است‏. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي‏شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و /يا تجديدنظر، اصلاحيه‏ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست‏. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصلاحيه‏ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند.

در مورد مدارك بدون تاريخ چاپ و /يا تجديدنظر آخرين چاپ و /يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است‏.

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است‏:

- استاندارد AS 2860:1986

- استاندارد ملي ايران  :5208سال  1379ويژگيهاي رنگهاي مجاز و ساير مواد مسموم كننده در اسباب بازي

- استاندارد ملي ايران  :4697سال  1379انتقال و انتشار برخي عناصر خاص بكار رفته در اسباب بازي

3 اصطلاحات و تعاريف

در اين استاندارد اصطلاحات و /يا واژه‏ها با تعاريف زير به كار مي‏رود.

3ـ 1مواد لانه زنبوري‏- محفظه كوچك بسته  1

موادي است به شكل لانه زنبور كه حداقل  90درصد محفظه‏هاي كوچك به يكديگر راه نداشته باشند.

3ـ 2محفظه هوا  2

محفظه‏اي است كه مي‏توان آن را با هوا پركرد و در اثر فشار هوا، جداره‏هاي آن از هم دور شده و باعث شناوري مي‏گردد.

3ـ 3محفظه كوچك هوا

محفظه كوچكي است كه از هوا يا هواي مخلوط با گازهاي مناسب ديگر پرشده و دهانه آن به طور دائمي مسدود ميباشد در نتيجه ديواره‏هاي آن از يكديگر دور شده و باعث شناوري مي‏گردد.

3ـ 4محفظه توخالي

محفظه‏اي است كه به روش تزريق بادي توليد مي‏شود.

3ـ 5كمك شنا

وسيله‏اي است كه در زمان استفاده روي آب شناور است و كودك آنرا به تن مي‏كند.

3ـ 6اسباب بازيهاي شناور

وسيله‏اي است كه بر تن كودك پوشيده نمي‏شود ولي طراحي آن به گونه‏اي است كه درون آب‏، شناوري را براي كودك فراهم مي‏كند.

3ـ 7نوار چرمي

نواري است كه به كمك شنا متصل ميباشد و دورانهاي استفاده كننده محكم مي‏شود و طراحي آن به گونه‏اي است كه از بيرون آمدن كمك شناور از تن استفاده كننده ممانعت مي‏كند.

3ـ 8قايق بادي به عنوان اسباب بازي

قايقي است كه قابل باد كردن بوده و باعث شناوري كودك روي آب مي‏شود.

3ـ 9اسباب بازيهاي شناوري غيرمتصل

نوعي اسباب بازي است كه به دور اندام كودك متصل نشده و جزء حلقه‏هاي شناوري نيز به حساب نمي‏آيد اما طراحي آن به گونه‏اي است كه كودك را در آب شناور نگه مي‏دارد مانند تخته شناوري‏، اشكال فانتزي بادكردني‏، قايقهاي بادي به عنوان اسباب بازي‏، كفشهاي ته پهن )غواصي‏ (بادكردني‏.

3ـ 10حلقه‏هاي شناوري

حلقه‏اي بسته يا باز است كه اندام كودك را احاطه كرده و فاقد هر گونه وسيله‏اي براي چفت و بست و يا محكم كردن بدور اندام كودك ميباشد.

3ـ 11وسايل كمك شناوري

وسايلي است كه به منظور استفاده در شنا طراحي شده است و شبيه جليقه شنا نيز نمي‏باشد اما استفاده كننده آنرا بر تن كرده و داخل يا روي آب قرار مي‏گيرد. مانند نوارهاي شناوري كه دور بازو پوشيده ميشود، حلقه‏هاي شناوري كه با نوارهاي شانه و يا نوار رانكي يا مانند آن دور بدن استفاده كننده بسته و محكم ميشود.

3ـ 12وسايل كمك آموزش شنا

وسايلي كه براي آموزش شنا طراحي شده و بايد زير نظر مربي مورد استفاده قرار گيرد. در اين وسايل حداقل نود درصد نيروي شناوري در پشت شنا كننده قرار دارد و مي‏توان با خالي كردن باد يك يا چند محفظه يا برداشتن مواد شناوري نيروي شناوري متغير و شكل و تركيب جديدي بدست آورد كه باز هم حداقل نود درصد نيروي شناوري در قسمت پشت بدن قرار مي‏گيرد.

3ـ 13جليقه كمك شنا

جليقه‏اي است شبيه جليقه نجات كه استفاده كننده آنرا مي‏پوشد و متناسب با اندازه‏هاي بالاتنه )دور شانه‏، دور سينه و كمر (ميباشد.

 4 مقررات كلي

4ـ 1محفظه هوا

4ـ1ـ 1نشت هوا

چنانچه وسيله شناوري در دماي بين  20تا  25درجه سلسيوس با فشار  6/9Kpaباد شده و به مدت دو دقيقه به طور كامل زير آب قرار گيرد از هيچ يك از محفظه‏هاي بادكردني نبايد نشتي هوا مشاهده گردد.

4ـ1ـ 2فشار بيش از حد

چنانچه محفظه هوا در دماي  20تا  25درجه سلسيوس قرار گرفته و تا فشار  20Kpaباد شود نبايد تركيده يا درزهاي آنها باز شود.

شكل 1ـ طبقه بندي اسباب بازيهاي شناور و تجهيزات كمك شنا براي كودكان

4ـ 2دريچه هوا  3

4ـ2ـ 1برآمدگي

هنگامي كه وسيله شناوري براي استفاده آماده شده است دريچه هوا نبايد بيش از ده ميليمتر از سطح وسيله شناوري برآمده‏تر باشد.

4ـ2ـ 2قطعه دهاني

دريچه هواي وسيله شناوري بايد براي باد كردن توسط دهان طراحي شده باشد. قطعه دهاني بايد فلز نبوده و روكش آن نرم و هموار و عاري از لبه‏هاي تيز و خاردار و برآمدگي باشد. در قطعه دهاني از دريچه‏هاي تاير نبايد استفاده شود.

4ـ2ـ 3درپوش

هر دريچه هوا بايد داراي درپوش سرخود باشد كه بتواند فشار  15Kpaرا به مدت  2دقيقه در محفظه نگهدارد.

4ـ2ـ 4دريچه هواي يك طرفه  4

هر محفظه هوا بايد با يك دريچه هواي يك طرفه مجهز باشد. تا هنگاميكه محفظه تا فشار  6/9Kpaباد شده و درپوش آن برداشته شده است دريچه يك طرفه بتواند به مدت دو دقيقه تا فشار  3Kpaاز خروج هواي درون محفظه جلوگيري كند.

4ـ 3وسايل لانه زنبوري

وسايل شناوري كه از مواد لانه زنبوري ساخته شده‏اند، بايد طبق تعريف بند 3ـ 1حداقل  90درصد محفظه‏هاي كوچك به يكديگر راه نداشته باشند.

4ـ 4محفظه توخالي

وسايل شناوري كه به شكل محفظه توخالي هستند بايد به گونه‏اي طراحي شوند كه جريان آب به داخل آن نفوذ نكند.

4ـ 5مقاومت در برابر گرما

چنانچه وسيله شناوري به مدت  4ساعت در دماي 60+2 درجه سلسيوس قرار گيرد نبايد بيش از  %10از توان شناوري اش كاسته شود.

جليقه‏هاي كمك شنا پس از قرار گرفتن در شرايط فوق بايد مطابق بند  4-5-5توان شناوري اش را نگهدارد. همچنين وسايل شناوري كه محفظه هوا دارند بايد در دماي  20تا  25درجه سلسيوس تا فشار  6/9Kpaباد شوند سپس تحت شرايط فوق مورد آزمون قرار گيرند.

4ـ 6مقاومت در برابر خوردگي

كليه قطعات فلزي بايد در مقابل خوردگي توسط آب شيرين‏، آب شور و آب كلردار استخرها مقاوم باشد.

4ـ 7رنگهاي مصرفي و عناصر شيميايي

رنگهاي مورد مصرف در وسايل شناوري و اسباب بازيهاي شناور در آب بايد مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  5208باشد. همچنين عناصر شيميايي بكار رفته در اين وسايل بايد مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  4697باشد.

4ـ 8شرايط نهايي

اسباب بازيهاي شناور و وسايل كمك آموزش شنا بايد فاقد هر گونه لبه برنده قابل دسترس براي كودك يا لبه تيزي كه بتواند به محفظه هوا آسيب رساند، باشد.

4ـ 9نوارهاي بافته شده‏، بندها و بستها

4ـ9ـ 1خواص فيزيكي

انواع نوارهاي بافته شده و بندها كه بخشي از اسباب بازيهاي شناور و وسايل كمك آموزشي شنا را تشكيل مي‏دهد نبايد با نيروي كمتر از  250نيوتن پاره شود. اگر طراحي آن بگونه‏اي است كه مستقيما با بدن استفاده كننده تماس پيدا مي‏كند، عرض نوار در حالت خيس نبايد كمتر از  20ميليمتر بوده و بايد طراحي آن بگونه‏اي باشد كه جمع و مچاله نشده و كش نيايد.

4ـ9ـ 2اتصال نوارهاي بافته شده‏، بندها و تناسب بستها

هنگام آزمون طبق بند 6ـ 2اتصال نوارهاي بافته شده و بندها بايد به اندازه‏اي مقاوم باشد كه از وسايل شنا جدا نشود و سگكها يا بستها نبايد بيش از  25ميليمتر جابجا شود.

4ـ 10ويژگيهاي دوخت

4ـ10ـ 1بخيه

بخيه‏ها بايد به شكل بخيه زنجيري و براساس بخيه‏هاي مندرج در استاندارد ملي ايران به شماره 1  5باشد يا هر نوع بخيه زنجيري ديگري كه بريا آن ماده مناسب است‏. در زمان دوخت اگر شكافتگي ايجاد شد بايد حداقل  25ميليمتر عقب‏تر از محل شكافتگي بخيه زدن دوباره انجام شود.

4ـ10ـ 2نخ

نوع نخ دوخت بايد متناسب با مواد مورد مصرف در وسيله باشد. اگر نخ مصرفي كاملا از الياف طبيعي است‏، بايد طوري آماده سازي شود كه در مقابل پوسيدگي و پاره شدن مقاومت داشته باشد و قسمتهايي از وسيله كه به منظور تحمل وزن استفاده كننده مي‏باشد نبايد با چنين نخي دوخته شود.

4ـ 11ايمني از نقطه نظر اندازه

وسيله كمك شنا بايد به گونه‏اي طراحي شود كه بتواند كاملا مناسب اندازه بدن مصرف كننده گردد و هنگاميكه بطور صحيح پوشيده شده و درست مورد استفاده قرار گرفته‏، نبايد از جاي خود حركت كند.

يادآوري‏: به هنگام تهيه و انتخاب وسايل كمك شنا بايد دقت شود كه وسيله كاملا متناسب با ابعاد بدن استفاده كننده باشد.

 5 مقررات ويژه

5ـ 1اسباب بازيهاي شناور غيرمتصل

5ـ1ـ 1اسباب بازيهاي شناور غيرمتصل با توان شناوري كمتر از  200نيوتن بايد مطابق مقررات مندرج در بند  4باشد. اسباب بازيهاي شناور غير متصل با توان شناوري بيش از  200نيوتن بايد با هر كدام از مقررات بند  4كه مناسب است مطابقت داشته باشد و بايد مقررات بند 4ـ1ـ 1و بند 4ـ 5را پاسخگو باشد.

5ـ1ـ 2كليه اسباب بازيهاي شناور غيرمتصل بايد مطابق بند  7نشانه گذاري شود.

5ـ1ـ 3اسباب بازيهاي شناور در آب بايد به گونه‏اي طراحي و ساخته شوند كه باعث گير كردن استفاده كننده نشوند. چنانچه طراحي آن به گونه‏اي است كه براي به هم پيوستن و جا دادن وسيله بايد از بند يا ريسمان استفاده شود، بند يا ريسمان بايد به گونهاي باشد كه سبب گيرافتادن استفاده كننده در وسيله نگردد.

5ـ1ـ 4اسباب بازيهاي شناور غيرمتصل بايد داراي يك يا چند منبع شناوري زير باشد.

الف‏ (محفظه كوچك بسته از جنس مواد پلاستيكي

ب‏ (محفظه كوچك از جنس مواد طبيعي مانند چوب پنبه

پ‏ (محفظه يا محفظه‏هاي هوا

ث‏ (محفظه كوچك هواي آب بندي شده كه از پلاستيك سخت به صورت تزريقي ساخته شده است‏.

ث‏ (محفظه كوچك هواي آب بندي شده از ورقهاي پلاستيك

5ـ 2حلقه‏هاي شناوري

5ـ2ـ 1حلقه‏هاي شناوري بايد كاملا مطابق مقررات مندرج در بند  4باشد.

5ـ2ـ 2حلقه‏هاي شناوري بايد مطابق بند  7نشانه گذاري شود.

5ـ2ـ 3حلقه‏هاي شناوري بايد شامل يك يا چند منبع شناوري زير باشند.

الف‏ (محفظه كوچك بسته از جنس مواد پلاستيكي

ب‏ (محفظه كوچك از جنس مواد طبيعي مانند چوب پنبه

پ‏ (محفظه يا محفظه‏هاي هوا

ت‏ (محفظه كوچك هواي آب بندي شده از ورقهاي پلاستيك

5ـ 3وسايل كمك شناوري

5ـ3ـ 1وسايل كمك شناوري بايد مطابق مقررات مندرج در بند  4باشد.

5ـ3ـ 2وسايل كمك شناوري بايد مطابق بند  7نشانه گذاري شود.

5ـ3ـ 3توزيع شناوري در وسيله بايد در تمام نقاط به گونه‏اي باشد كه در هر شرايطي فردي كه آنرا پوشيده است بتواند بصورت عمودي در آب قرار گرفته و دهان و بيني خود را خارج از آب نگهدارد.

يادآوري‏: برخي از وسايل كمك شناوري بگونه‏اي است كه استفاده كننده به هنگام استفاده از آن ابتدا با سر داخل آب قرار مي‏گيرد. در اين صورت توليد كننده بايد با نشانه گذاري مصرف كننده را از اين موضوع مطلع نمايد.

5ـ3ـ 4حلقه‏هاي شناوري كه به بدن وصل ميشوند بايد طوري طراحي شوند كه در شرايط استفاده درست‏، امكان بالاتر يا پايين‏تر قرار گرفتن حلقه از محدوده دنده‏هاي بدن وجود نداشته باشد.

5ـ3ـ 5وسايل كمك شناوري به استثناي حلقه‏هاي شناوري كه به بدن وصل ميشوند بايد حداقل  %50توان و نيروي شناوري آن در قسمت بالاي كمر قرار گيرد.

5ـ3ـ 6تمام وسايل كمك شناوري كه پوشيده مي‏شوند بايد حداقل  %50نيروي شناوري آن در قسمت جلوي بدن متمركز باشد.

5ـ3ـ 7وسايل كمك شناوري بايد شامل يك يا چند منبع شناوري زير باشد:

الف‏ (محفظه كوچك بسته از جنس مواد پلاستيكي

ب‏ (محفظه كوچك از جنس مواد طبيعي مانند چوب پنبه

پ‏ (محفظه يا محفظه‏هاي هوا

5ـ3ـ 8چنانچه بيش از يك محفظه هوا در وسيله وجود دارد، در صورت خالي بودن هر كدام از محفظه‏ها، وسيله بايد مقررات مندرج در بند 5ـ3ـ 1تا 5ـ3ـ 6را پاسخگو باشد.

5ـ 4وسايل كمك آموزش شنا

5ـ4ـ 1وسايل كمك آموزش شنا بايد مطابق مقررات مندرج در بند  4باشد.

5ـ4ـ 2وسايل كمك آموزش شنا بايد مطابق بند  7نشانه گذاري شود.

5ـ4ـ 3وسايل كمك آموزش شنا بايد شامل يك يا چند منبع شناوري زير باشد:

الف‏ (محفظه كوچك بسته از جنس مواد پلاستيكي

ب‏ (محفظه كوچك از جنس مواد طبيعي مانند چوب پنبه

پ‏ (محفظه يا محفظه‏هاي هوا

5ـ 5جليقه‏هاي كمك شنا

5ـ5ـ 1جليقه‏هاي كمك شنا بايد مطابق مقررات مندرج در بند  4باشد.

5ـ5ـ 2جليقه‏هاي كمك شنا بايد مطابق بند  7نشانه گذاري شود.

5ـ5ـ 3توليد كننده بايد محدوده وزني بدن مصرف كننده را در سه گروه زير مشخص نمايد.

الف‏ (وزن بدن  22كيلوگرم تا  40كيلوگرم

ب‏ (وزن بدن  12كيلوگرم تا  25كيلوگرم

پ‏ (وزن بدن  10كيلوگرم تا  15كيلوگرم

5ـ5ـ 4هنگام آزمون طبق بند 6ـ 1شناوري جليقه‏هاي كمك شنا نبايد از مقادير مندرج در جدول زير كمتر باشد.چنانچه جليقه كمك شنا براي بيش از يك محدوده زماني طراحي شده نيروي شناوري آن نبايد از مقدار مشخص شده براي بالاترين محدوده وزني كمتر باشد.

جدول 1ـ تعيين رابطه بين محدوده وزن بدن و حداقل نيروي شناوري

5ـ5ـ 5توزيع شناوري جليقه‏هاي كمك شنا بايد به گونه‏اي باشد كه بيش از  %50نيروي شناوري آن در جلوي بدن و بالاي خط كمر متمركز باشد. اين موضوع براي تمام اشكال و انواع جليقه‏هاي كمك شنا كه بطور صحيح از آنها استفاده ميشود كاربرد دارد.

5ـ5ـ 6شناوري جليقه‏هاي كمك شنا بايد در اصل از مواد پلاستيكي شبكه‏اي‏، محفظه كوچك بسته با محفظه‏هاي هوا تامين شود.

5ـ5ـ 7مواد شناوري بايد با روكش از جنس مواد مصنوعي بافته شده يا منسوج‏، محافظت شود.

 6 آزمونها

6ـ 1آزمون شناوري

6ـ1ـ 1تجهيزات آزمون

الف‏ (ترازوي فنري )نيروسنج‏ (مناسب با دقت ±0/25 كيلوگرم

ب‏ (قفس توري سيمي نسبتا بزرگ كه بتوان كالاي مورد آزمون را در آن قرار داد.

پ‏ (حوضچه‏اي حاوي آب شيرين‏، حجم اين حوضچه بايد به اندازه‏اي باشد تا هنگامي كه قفس حاوي كالا را در آن غوطه ور مي‏كنيم آب حوضچه بيرون نريزد.

ت‏ (تعداد وزنه

ث‏ (حلقه با طناب و قرقره‏اي مناسب براي بالا و پايين بردن قفس به داخل يا خارج از آب

6ـ1ـ 2روش انجام آزمون

قفس را طوري در حوضچه آب قرار داده و به نيروسنج آويزان كنيد كه كاملا در آب غوطه ور شود. در صورت لزوم وزنه‏هايي به قفس اضافه كنيد طوري كه وزن غوطه ور شدن )در حالت كاملا غوطه وري‏ (حدود  18كيلوگرم باشد. وزن غوطه وري را W1 بناميد.

قفس را از آب خارج كرده و كالا مورد آزمون را به شرح زير داخل آن قرار دهيد.

الف‏ (براي آن دسته از كالاهايي كه از جنس مواد ذاتا شناور ساخته شده‏اند و مواد شناوري آن در جيبهاي كالا قرار داده شده و به وسيله پارچه بدون منفذ و ضد آب روكش شده‏اند، بايد ابتدا جيبها را شكاف دهيد و مواد شناوري را از آن خارج كنيد. تمام قطعات را داخل كيسه‏اي از جنس موسلين قرار داده و سپس كيسه را داخل قفس بگذاريد.

ب‏ (براي آن دسته از كالاهايي كه بادكردني هستند آزمونه را طبق دستورالعمل توليد كننده تا فشار  6/9Kpaباد كنيد و سپس آزمونه را داخل قفس بگذاريد.

قفس و محتويات آنرا در آب غوطه ور كنيد توجه داشته باشيد كه هيچ هوايي بين قطعات آزمونه وجود نداشته باشد. سطح بالايي قفس بايد حداقل  50ميليمتر پايين‏تر از سطح آب قرار داشته باشد. بعد از ده دقيقه وزن قفس غوطه ور شده و محتويات آنرا تعيين كرده و آنرا W2 بناميد.

6ـ1ـ 3نتايج آزمون

شناوري با استفاده از فرمول زير محاسبه ميشود.

= (W1-W2)×9/8  شناوري

6ـ 2آزمون نوارهاي بافته شده‏، بندها و سگكها

6ـ2ـ 1تجهيزات آزمون

الف‏ (ميز يا سكو كه در وسط دو ضلع مقابل آن شياري به عرض  25ميليمتر وجود داشته باشد.

ب‏ (وزنه 7±0/1 كيلوگرمي

6ـ2ـ 2روش انجام آزمون

آزمونه را طوري روي سكو قرار دهيد كه بافت شبكه‏اي يا نوارها از قسمت شيار به طرف پايين آويزان شود. دو سر بافت شبكه‏اي يا نوارها را با سگك همراه آزمونه محكم كرده و سپس وزنه هفت كيلوگرمي را در مركز حلقه ايجاد شده آويزان كنيد. به مدت دو دقيقه وزنه را به همان وضعيت باقي گذاريد. چناچه تعداد نوارها يا كمربند بيش از يك عدد باشند براي هر كدام از آنها آزمون را تكرار كنيد.

6ـ2ـ 3نتايج آزمون

دقت كنيد كه نوارها يا كمربند همچنان به آزمونه متصل باشد، سگكها باز نشده و از محل محكم شده حركت نكرده باشند. در صورت ايجاد سرخوردگي مقدار آن بايد گزارش شود.

 7 نشانه گذاري

7ـ 1كليات

تمام اسباب بازيهاي شناوري و كمك شنا بايد به طور خوانا و پاك نشدني با مشخصات زير نشانه گذاري شود.

الف‏ (نام يا نشان تجارتي سازنده

ب‏ (ذكر عبارت ساخت ايران

پ‏ (شماره سريال يا كد مربوطه

ت‏ (تاريخ ساخت به سال

7ـ 2اسباب بازيهاي شناوري

اسباب بازيهاي شناوري مانند انواع اشكال فانتزي بادكردني‏، قايقهاي بادي به عنوان اسباب بازي‏، انواع حلقه‏هاي شناوري بجز تخته شناوري‏، بايد بطور واضح و خوانا و پاك نشدني با رنگي كه متضاد با رنگ زمينه باشد با عبارات زير و با حروف درشت حداقل با ارتفاع هفت ميليمتر نشانه گذاري شود.

اسباب بازي شناوري

اخطار

فقط زير نظر مسئول با صلاحيت استفاده شود.

7ـ 3وسايل كمك آموزش شنا

وسايل كمك آموزش شنا بايد بطور واضح و خوانا و پاك نشدني با رنگي كه متضاد با رنگ زمينه باشد با عبارات زير و با حروف درشت حداقل با ارتفاع هفت ميليمتر نشانه گذاري شود.

اخطار

فقط براي آموزش شنا

زير نظر مسئول با صلاحيت و ماهر استفاده شود.

7ـ 4جليقه‏هاي كمك شنا

جليقه‏هاي كمك شنا بايد از نقطه نظر محدوده وزني براي استفاده كننده مطابق بند 5ـ5ـ3، نشانه گذاري شود.

روي جليقه‏هاي كمك شنا همچنين بايد بطور واضح و خوانا و پاك نشدني با رنگي كه متضاد با رنگ زمينه باشد با عبارات زير و با حروف درشت حداقل با ارتفاع هفت ميليمتر نشانه گذاري شود.

اخطار

زير نظر مسئول با صلاحيت و ماهر استفاده شود.

در قايقراني استفاده نشود.

7ـ 5تمام اسباب بازيهاي شناوري و كمك شنا كه در بندهاي 7ـ 2تا 7ـ 4نام آنها ذكر نشده بايد روي آنها بطور خوانا و پاك نشدني و با رنگي كه متضاد با رنگ زمينه است با حروفي به ارتفاع هفت ميليمتر با عبارات زير نشانه گذاري شود.

اخطار

زير نظر مسئول با صلاحيت و ماهر استفاده شود.

7ـ 6براي نشانه گذاري كالا بايد ترتيب كلمات و شيوه نوشتن‏، به همان صورت مندرج در بندهاي فوق باشد، كلمات نشانه گذاري نبايد با كلمات ديگر نوشته شده و اشكال چاپ شده روي كالا تداخل داشته و نامفهوم باشد.

 8 بسته بندي

عبارات مندرج در بند نشانه گذاري با همان ويژگيها بايد روي بسته بندي كالا نيز نشانه گذاري شود.

 

 

 

 

 

1-  Closed-cell cellular material

2-  Inflatable air chamber

3-  valves

4-  Non-return valve

5- تا تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد  AS 2860قسمت  301رجوع شود.  


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

5892

 

 

Flotation toys and Swimming aids for children-Safety requirements and test methods

 

 

 

1st Edition