4698

 

 

ايمني اسباب بازي - اشتعال پذيري

 

 

 

 


آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي(رسمي) مي‏باشد.

تدوين استاندارد در رشته‏هاي مختلف توسط كميسيون‏هاي فني مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت مي‏گيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، درجهت مطلوبيت‏ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:

توليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمان‏هاي دولتي باشد. پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون‏هاي فني مربوط ارسال مي‏شود. و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد ملي(رسمي) چاپ و منتشر مي‏شود.

پيش‏نويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمان‏هاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي‏شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر مي‏گردد. بدين ترتيب استاندارهايي ملي تلقي مي‏شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط موسسه تشكيل مي‏گردد به تصويب رسيده باشد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي سازمان بين‏المللي استاندارد مي‏باشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي‏هاي خاص كشور، از آخرين پيشرفت‏هاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين‏المللي استفاده مي‏نمايد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‏تواند با رعايت موازين پيش‏بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. موسسه مي‏تواند به منظور حفظ بازارهاي بين‏المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمان‏ها و موسسات فعال در ضمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندگان سيستم‏هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه‏ها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، موسسه استاندارد اينگونه سازمان‏ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تائيد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي‏نمايد. ترويج سيستم بين‏المللي يكاها، كاليبراسيون وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظائف اين موسسه مي‏باشد.


 

كميسيون استاندارد ايمني اسباب بازي - اشتعال پذيري

 

رئيس

دانشكده بهداشت و موسسه تحقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتراي ايمني صنعتي

عدل- جواد

 

اعضاء

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

ليسانس اقتصاد

افشار سليماني - شهلا

صنايع آموزشي

فوق ليسانس مهندسي شيمي

جواد - ژيلا

صنايع آموزشي

كارشناس مهندسي شيمي

رامين - سيامك

مركز نوآوريهاي آموزشي

كارشناس مهندسي شيمي

سالكي - هاشم

دانشگاه اميركبير

فوق ليسانس مهندس شيمي

قاسم زاده -  ژيلا

 

دبير

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

ليسانس شيمي

رئوفيان – پريدخت


فهرست مطالب

 

ايمني اسباب بازي قسمت دوم - اشتعال پذيري

مقدمه

هدف و دامنه كاربرد

تعاريف

ويژگيها

روشهاي آزمون


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد ايمني اسباب  بازي - اشتعال پذيري كه به وسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در يكصد وسي و هفتمين كميته ملي استاندارد شيمي مورخ  1377/2/29مورد تأييد قرار گرفته  ، اينك به استناد بند  1ماده  3قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  1371بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم  ، استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي  المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

BSEN 71-2 :1994

BS 5665 : part 2 : 1994

 

ايمني اسباب بازي

 قسمت دوم - اشتعال پذيري

 0- مقدمه

درباره خطرهاي اشتعال پذيري اسباب بازي اطلاعات كمي در دسترس است . ريسك  هاي پيش  بيني شده و احتمالي مورد توجه بسيار قرار گرفته ولي به واقعيت  هاي موجود توجه آنچناني نشده است .

بيش از  80درصد از كودكاني كه در آتش  سوزي مي  ميرند، به علت خفگي از دود 1 آتش است . اين استاندارد گرچه كاملا درباره اشتعال پذيري مواد مي  باشد ولي به مسئله خفگي ناشي از دود آتش نپرداخته است . درصد مواد قابل احتراق اسباب بازيها در پيرامون بچه  ها در مقايسه با موادي كه در وسايل زندگي مثل پرده  ، فرش  ، مبلمان  ، وسايل خواب و غيره به كار رفته است  ، آن چنان مهم نمي  باشد.

در اين استاندارد به برخي موارد توجه شده است . به طور كلي هر ماده  اي اگر براي مدت زمان كافي در معرض منبع افروزش مناسب قرار گيرد آتش گرفته و مي  سوزد بنابراين اقلام اسباب بازيها در گروه  هاي زير طبقه بندي شده است .

الف : لباسهاي خاص اجراي برنامه  هاي نمايشي  ، به ويژه شنل  ، كلاه  ، لباسهاي نرم و گشاد و پوشاك ديگر.

ب : چادر، خيمه  ، خانه  هاي عروسكي كه بچه هنگام بازي ممكن است وارد آن شود.

ج :اسباب بازيهاي نرم و توپر كه بچه  ها آنها را در آغوش مي  گيرند.

د : انواع ماسك  ، كلاه گيس و امثال آنها.

خطراتي كه در اين موارد عنوان مي  شوند به اين علت است كه بچه  ها بااين گونه اسباب  بازيها دائمأ در تماس مي  باشند. اگر اين مواد آتش بگيرند و بسوزند سرعت انتشار شعله بايد به اندازه  اي باشد كه بچه پيش از آنكه صدمه  اي جدي ببيند بتواند اسباب بازي را از خود دور كند يا آن را كنار گذارد يا لباسهاي نمايشي را از تن درآورد.

1- هدف و دامنه كاربرد

1- 1- هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي كلي انواع اسباب  بازيها و همچنين ويژگيهاي مخصوص و روشهاي آزمون اسباب بازيهاي مشروح زير كه خطر آتش  سوزي آنها نسبت به ساير اسباب بازيها بيشتر است  ، مي  باشد.

الف - كلاه گيس  ، ريش  ، سبيل  ، ماسك و ديگر توليداتي كه با مو، پشم يا كرك و غيره بوده و براي استفاده روي سر و صورت بچه است .

ب - لباسهاي محلي و نمايشي شامل آنهايي كه بچه  ها مي  پوشند يا به سر مي  گذارند (به جز كلاههاي فانتزي كاغذي و محصولاتي كه در بند 4-2مشخص شده است.

ج - اسباب بازيهايي كه بچه وارد آن مي  شود (مثل خانه عروسكي  ، جايگاه نمايش عروسكي ).

د - اسباب بازيهاي نرم و توپر كه رويه آنها پشمدار، مودار، كركدار يا پارچه  اي است به جز عروسك  هايي كه بدني نرم دارند ودست و پا و سر آنها بطور كامل از مواد پلاستيك (مثل پلي مرهاي غيرنساجي ) است .

2- تعاريف

در اين استاندارد تعاريف زير به كار مي  رود.

2- 1- اشتعال پذيري :

قابليت سوختن يك ماده يا يك كالا با شعله  ، به هنگام قرار گرفتن در شرايط آزمون مشخص شده .

2- 2- خرده آتش 2 :

موادي كه از نمونه مورد آزمايش در خلال آزمايش جدا شوند و همان طور كه مي  افتند به سوختن ادامه دهند.

2- 3- خودخاموشي 3:

نمونه مورد آزمايش شعله  ور مي  شود ولي قبل از رسيده منبع آتش بعدي خاموش مي  شود (بند 3-4 ملاحظه شود).

2- 4- نمونه معرف :

مواد خاصي كه عينا در اسباب بازي به كار رفته است . هرجا كه مقدار كافي براي تهيه يك آزمونه كامل با ابعاد  600*80ميليمتر موجود نباشد، آن ماده مورد آزمايش مربوطه (آزمايش لباسهاي نمايشي ) قرار نمي  گيرد.

2- 5- مو:

هر ماده  اي كه بعنوان مو در اسباب بازي به كار رفته است (بند 3- 2ملاحظه شود).

2- 6- اسباب بازيهاي نرم و توپر :

اسباب بازيهايي هستند كه بدنه آنها از پارچه يا مواد مودار، پشمدار و كرك دار است و داخل آنها از مواد نرمي (نظير تكه  هاي پلي استايرن منبسط شده  ، الياف پلي استر يا فوم پلي اورتان ) پر شده است و قابليت فشرده شدن با دست را دارند. اين اسباب بازيها مي  توانند با لباس يا بدون لباس باشند.

2- 7- گسترش سريع شعله در سطح (آتش گيري سطحي ):انتشار سريع شعله در سطح يك ماده است بدون آنكه ساختار اصلي ماده در آن لحظه بسوزد.

3- ويژگيها

3- 1- ويژگيهاي عمومي :

مواد زير نبايد در ساخت اسباب  بازي به كار رود.

3- 1- 1- سلولوئيد (سلولز نيترات ) و موادي كه در هنگام آتش سوزي خاصيت مشابه دارند (به جز مواردي كه در رنگ و جلا مصرف مي  شوند).

3- 1- 2- مواد پرزدار كه در تماس با شعله دچار آتش گيري سطحي مي  شوند.

همچنين اسباب بازيها نبايد حاوي گازهاي اشتعال  زا، مايعات با اشتعال پذيري خيلي زياد و مايعات با اشتعال پذيري زياد و مايعات و جامدات قابل اشتعال باشند مگر اينكه تحت شرايط زير عرضه شوند:

3- 1- 3- مايعات اشتعال پذير در محفظه  هاي مهر و موم شده به مقدار حداكثر  15ميلي ليتر در هر محفظه .

3- 1- 4- مايعات با اشتعال پذيري خيلي زياد و مايعات اشتعال زاد كه در لوله  هاي موئينه وسايل نوشتني به كار مي  روند.

3- 1- 5- مايعات اشتعال پذير با ويسكوزيته بيش از     10-6 m2/s*260  برابر با زمان گرانروي بيش از  38ثانيه وقتي طبق استاندارد ...4. با استفاده از پيمانه شماره  6مورد آزمايش قرار گيرند.

3- 1- 6- مايعات با اشتعال پذيري زياد در محصولات مشخص شده در استاندارد ...5 .

يادآوري - گروه  هاي فوق  الذكر براي مواد طبق استاندارد ...6 .مربوط به طبقه بندي  ، بسته بندي و برچسب گذاري مواد خطرناك است طبقه بندي شده  اند.

3- 2- سبيل  ، ريش  ، كلاه گيس  ، ماسك و ديگر كالاهايي كه با مو، كرك و ضمائم ديگري (مثلا نوارهاي كاغذي ) براي پوشش سر و صورت به كار مي  رود:

3- 2- 1- در مواردي كه اين مواد (مو، كرك و ...)  50ميلي متر يا بيشتر از سطح كالا پيش آمده باشد وقتي طبق بند 4- 5مورد آزمايش قرار مي  گيرند بعد از دور ساختن يا خاموش كردن منبع آتش  ، شعله نبايد بيش از  2ثانيه دوام بياورد.

اگر آتش سوزي رخ داد حداكثر طول باقيمانده از مو، كرك و ساير ضمائم بايد:

الف : زماني كه طول اوليه  150ميلي متر يا بيشتر است  ، مقدار باقيمانده از  50درصد نسبت به بلندترين طول اوليه كمتر نباشد.

ب : زماني كه طول اوليه كمتر از  150ميلي متر است  ، مقدار باقيمانده از  25درصد از بلندترين طول اوليه كمتر نباشد.

هنگام آزمايش موهاي فري وسيله بازي  ، طول موها به همان شكلي كه براي فروش عرضه مي  شود (مثلا با چين  هاي بافته شده يا نشده ) مانند طول موهاي صاف محاسبه مي  شود.

3- 2- 2- ريش  ، سبيل  ، كلاه گيس  ، ماسك  ها و ساير اسباب بازيهايي كه روي سر و صورت مي  گذارند و داراي مو، پشم  ، كرك يا ساير ضمائم  ، (نظير نوارهاي كاغذي ) مي  باشند به جز آنهائي كه براي نگهداري و حفظ اسباب بازي در سر به كار مي  رود و بلندي آنها كمتر از  50ميلي  متر است هنگام آزمايش طبق بند 4- 6زمان شعله  ور شدن آنها بعد از دور كردن منبع آتش نبايد بيش از  2ثانيه باشد. حداكثر ابعاد قسمت سوخته نمونه نبايد بيش از  70ميلي متر از نقطه قرار گرفتن شعله باشد. ماسك  هايي كه قسمتي از آنها مقوايي است و روي آنها كرك  ، مو يا ضمائم مشابهي متصل نشده است (به جزء ضمائمي كه براي نگهداري و حفظ اسباب بازي در سر به كار رفته  اند) از اين قاعده مستثني هستند. آن گروه از اين گونه ماسك  ها كه فاصله بين چشمها تا بالاترين نقطه ماسك از  130ميلي  متر بيشتر است مشمول مقررات اين بند مي  شوند.

3- 3- لباسهاي نمايشي همراه وسايلي كه براي پوشش سر و صورت استفاده مي  شود و اسباب بازيهايي كه بچه  ها مي  پوشند (به غير از كالاهايي كه در بند 3- 2ذكر شده و كلاه  هاي كاغذي ):

چنانچه اين نوع اسباب بازيها طبق بند 4- 7مورد آزمون قرار گيرند سرعت انتشار شعله بايد كمتر يا مساوي  30ميلي متر در ثانيه باشد.

اگر سرعت انتشار شعله بين  10تا  30ميلي متر در ثانيه باشد لازم است روي اسباب بازي و جعبه آن جمله هشدار دهنده زير نوشته شود:

"هشدار! دور از آتش نگهداري شود"

3- 4- اسباب بازي هايي كه كودك وارد آن مي  شود:

چنانچه نمونه قابل ارائه  ، طبق بند 4- 7مورد آزمايش قرار گيرد سرعت انتشار شعله بايد كمتر يا مساوي  30ميلي متر در ثانيه باشد.

اگر در نمونه سرعت انتشار شعله از  20ميلي  متر در ثانيه بيشتر باشد در اين صورت خرده آتش نبايد وجود داشته باشد (بند 2- 2ملاحظه شود).

اگر نمونه قابل ارائه  ، از نوع خود خاموشي است (به بند 2- 3مراجعه شود) مي  تواند مورد قبول واقع شود.

در صورتيكه سرعت انتشار شعله بين  10تا  30ميلي  متر در ثانيه باشد، بايد روي اسباب بازي و جعبه آن جمله هشدار دهنده زير نوشته شود :

" هشدار! دور از آتش نگهداري شود"

3- 5- اسباب بازي  هاي نرم و توپر:

اسباب بازيهاي نرم و توپر [به جز آن گروه از اسباب بازيهايي كه سر و دست و پاهايشان از مواد پلاستيكي (مثل پلي مرهاي غيرنساجي ) نمي  باشد] كه داراي سطح پرزدار (مثل پارچه پرزدار يا پولاش 7 ، پوست مصنوعي )  يا سطح پارچه  اي هستند، وقتي طبق بند 4- 8مورد آزمايش قرار مي  گيرند، سرعت انتشار شعله در سطح آنها نبايد از  30ميلي متر در ثانيه بيشتر باشد.

اسباب بازيها بايد به همان شكلي كه به بازار عرضه مي  شوند با لباس يا بدون لباس (چنانچه در آوردن لباس سبب صدمه رساندن به لباس يا اسباب بازي نشود) مورد آزمايش قرار گيرند.

ويژگيهاي اين بند در مورد اسباب بازيهايي كه ابعاد آنها  150ميلي  متر يا كمتر است كاربرد ندارد.

4- روشهاي آزمون

بندهاي 4- 2تا 4- 4در ارتباط با روش  هاي آزمايش شرح داده شده در بندهاي 4- 5تا 4- 8مي  باشد.

4- 1- آماده سازي نمونه و شرايط اتاق آزمون :

قبل از هر آزمايش  ، اسباب بازي و نمونه بايد حداقل  24ساعت در محيطي كه دماي آن 20±5 درجه سلسيوس و رطوبت آن 65±5 درصد است قرار داده شود.

براي تامين ايمني كاركنان و انجام خوب آزمايش  ، سرعت حركت هواي اتاق آزمون در لحظه شروع آزمايش بايد كمتر از  0/2ميلي  متر در ثانيه باشد و تحت تاثير كاركردن وسايل مكانيكي قرار نگيرد. حجم هواي اتاق آزمون نبايد به علت شدن درصد اكسيژن تغيير كند. وقتي از اتاقك آزمايشي استفاده مي  كنيد كه جلوي آن باز است اطمينان حاصل كنيد كه نمونه مورد آزمايش در فاصله حداقل  300ميلي  متري ديواره  هاي اتاق قرار دارد. در طول آزمايش دماي اتاق را بين  10تا  20درجه سلسيوس و رطوبت نسبي فضاي آن را بين  15تا  80درصد ثابت نگهداريد.

نمونه را در عرض دو دقيقه پس از خروج از محيط آماده سازي مورد آزمايش قرار دهيد.

4- 2- شعله آزمايش :

شعله لازم براي آزمايش را به كمك مشعلي كه در استاندارد ...8 . شرح داده شده و با استفاده از گاز بوتان /  پروپان با هر نسبت مناسب  ، به دست آوريد.

طول شعله را با قرار دادن مشعل به طور عمودي از انتهاي فوقاني لوله مشعل تا بالاي شعله اندازه  گيري كنيد.

4- 3- عمليات مقدماتي آزمايش براي پوشاك نمايشي و اسباب بازيهايي كه كودك وارد آن مي  شود:

تمام آزمونها بايد در مورد هر اسباب بازي جديد يا نمونه  هايي از آن كه براي اولين بار معرفي مي  شود انجام گيرد. اگر سازنده :

- تاكيد كند كه اسباب بازي شسته نشود، نمونه را نبايد قبل از آزمايش شست يا در آب خيس كرد.

- براي تميز كردن و يا شستن اسباب بازي روش خاصي پيشنهاد كند، بايد طبق توصيه سازنده عمل شود.

- درباره تميز كردن و شستن وسيله بازي شيوه خاصي ذكر نكند، نمونه بايد قبل از انجام آزمايش مطابق روش زير شسته شود.

اسباب بازي را در ظرف پرازآبي كه حجم آن حداقل  20برابر جرم اسباب بازي و دماي آن C°20 است قرار دهيد. بگذاريد ده دقيقه بماند. آن را از آب خارج كنيد و بگذاريد آب آن بچكد. دوبار اين كار را تكرار كنيد سپس به مدت  2دقيقه با آب مقطر آبكشي كنيد. اسباب بازي را از آب مقطر خارج كرده و با روش مناسب و يا طبق دستور كار ارائه شده با اسباب بازي آن را خشك كنيد. اگر سطح اسباب بازي پرز دارد تا حد امكان ظاهر آن را به صورت اوليه درآوريد.

4- 4- آزمايشهاي مربوط به ريش  ، سبيل  ، ماسك و ساير اسباب بازيهايي كه روي سر صورت مي  گذارند و داراي مو و يا ساير موادي هستند كه به آن متصل شده  اند و از سطح اسباب بازي بيش از  50ميلي  متر جلو آمده  اند :

طول مو، پرز و ديگر مواد چسبيده به اسباب بازي را اندازه  گيري كنيد. تا آنجا كه امكان دارد اسباب بازي را طوري قرار دهيد كه قسمت اعظم پرز، مو و ضمائم ديگر به صورت عمودي و يا تقريبأ عمودي آويزان شود. مشعلي را كه ارتفاع شعله آن 20±2ميلي  متر است مدت  2ثانيه به پايين ترين لبه پرز، مو و يا مواد ديگري كه با اسباب بازي چسبيده است نزديك كنيد، طوري كه شعله  10ميلي  متر در مو يا پرز نفوذ كند. اگر مو يا پرز آتش گرفت مدت سوختن با شعله را اندازه  گيري كنيد و حداقل طول پرز، مو و ضمائم باقيمانده را اندازه  گيري نمائيد.

4- 5- آزمايش مربوط به ريش  ، سبيل  ، كلاه گيس  ، ماسك و ساير اسباب بازيهايي كه روي سر و صورت مي  گذارند و مو يا ساير ضمائم آنها كمتر از  50ميلي  متر از سطح كالا جلو آمده است :

اسباب بازي را به حالت عمودي قرار دهيد.

مشعلي را كه ارتفاع شعله آن در حالت عمودي 20±2ميلي  متر است را در زاويه  45درجه قرار دهيد. شعله آزمايش را مدت  5ثانيه در تماس با اسباب بازي طوري قرار دهيد كه شعله حداقل  20ميلي  متر بالاتر از پايين  ترين قسمت لبه اسباب  بازي تماس پيدا كند و فاصله ميان انتهاي مشعل (اين فاصله بايد از انتهاي مشعل و در مركز آن اندازه  گيري شود) تا سطح اسباب  بازي 5±1 ميلي  متر باشد.

اگر اسباب  بازي شعله  ور شد، زمان سوختن با شعله و حداكثر فاصله بين لبه بالايي سطح سوخته شده و نقطه تماس شعله را اندازه  گيري كنيد.

4-6- آزمايش لباسهاي نمايشي و اسباب  بازيهايي كه كودك وارد آن مي  شود:

وسيله نگاهدارنده نمونه متشكل از دو صفحه فلزي  Uشكل است به ابعاد داخلي  80*600ميلي  متر. نمونه را روي صفحه فلزي اولي بگذاريد و سپس صفحه دومي را روي آن قرار دهيد بطوريكه نمونه ثابت و محكم شود. پارچه اضافي دور تا دور قاب را لب به لب ببريد (شكل  1ملاحظه شود) صفحه U شكل رويي داراي نقاط اتصال در  50ميلي  متري انتهاي باز و نقاط اتصال دورتري در  550ميلي متري انتهاي باز است .

سر يك نخ صد در صد پنبه  اي (نخ سفيد مرسريزه با چگالي خطي  50تكس ) را دور يكي از اتصالها محكم كرده و سپس سر ديگر آن را پس از عبور از روي پارچه از طريق وسيله  اي كه بريده شدن نخ را نشان دهد به اتصال مقابل محكم كنيد.

يادآوري - ممكن است اتصال مستقيم به زمان سنج يا به يك وسيله قابل رؤيت نظير افتادن وزنه  ها باشد طبق روش فوق به دو اتصال بالايي هم نخ بسته مي  شود.

فاصله نخها تا سطح نمونه بايد در محدوده  2ميلي  متر باشد. يك نمونه از اسباب  بازي ببريد و بهمان ترتيب كه در اسباب بازي قرار گرفته است مورد آزمايش قرار دهيد (به عنوان مثال : ترتيب قرار گرفتن در جهت طول ساق شلوار هنگامي كه بچه ايستاده است ). منبع افروزش بايد به ماده  اي كه قابليت اشتعالش از همه مواد نمونه بيشتر و قبلا تعيين شده است نزديك شود. نمونه را كه در چهارچوب  Uشكل است طوري قرار دهيد كه با افق زاويه  45درجه بسازد.

مشعل را به حالت عمودي و با شعله  اي به ارتفاع 40±3ميلي  متر به لبه نمونه طوري نزديك كنيد كه فاصله بين لبه نمونه و بالاي شعله 30±2ميلي  متر باشد. مشعل را در همين حالت بمدت 10±1ثانيه نگه داريد.

در خلال آزمايش دقت كنيد در سطح نمونه شعله  اي ايجاد مي  شود يا خير.

سرعت انتشار شعله را با اندازه  گيري فاصله زماني بريده شدن دو نخ علامت  گذاري شده كه در اثر سوختن بريده و جدا مي  شوند، تعيين كنيد.

اگر ماده مورد آزمايش در مدت زمان 10±1ثانيه آتش نگرفت آزمايش را ادامه نداده و فرض كنيد كه ماده مورد قبول است .

اگر دو روي سطح ماده يكسان نيست هر دو روي نمونه را آزمايش كنيد.

4-7- آزمايش مربوط به اسباب  بازي  هاي نرم و توپر:

اسباب  بازي را به حالت عمودي (مثلا سر اسباب  بازي در بالا باشد) قرار دهيد.

يادآوري - اگر ترتيب قرار گرفتن اسباب بازي بيش از يك حالت است پيچيده  ترين حالت بايد انتخاب شود.

مشعلي را كه ارتفاع شعله آن 20±2ميلي  متر است تحت زاويه  45درجه نسبت به افق مدت  3ثانيه به اسباب  بازي نزديك كنيد طوري كه فاصله بين لبه مشعل و اسباب  بازي حدود  5ميلي  متر باشد و بين 20 تا  50ميلي  متر بالاتر از لبه پاييني ماده  اي كه قابليت اشتعالش از همه مواد نمونه بيشتر است (و از قبل تعيين شده است ) در آتش قرار گيرد.

بعد از دور كردن شعله  ، فاصله زماني گسترش شعله را در سطح اسباب  بازي از نقطه تماس شعله تا لبه بالايي تعيين كنيد.

 

 

 

1-Fume

 

2-flaming debris

 

3-self extinguishing

 

-4تا تدوين استاندارد از  EN535-1991استفاده شود

 

-5تا تدوين  استاندارد از  EN71-5-1993استفاده شود

 

-6تا تدوين استاندارد از79/831/EEC-1979استفاده شود

 

7-Plush

 

-8تا تدوين استاندارد از ISO6941استفاده شود


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

4698

 

 

Children's toys (safety requirements ) flammability requirements