درباره شورا:

 

تحول بازي و فرايند آن براي كودكان يك واقعيت است و كودكان ازطريق بازي تجارب ارزنده اي رادريافت مي كنند.اگرچه بازي هاي كودكان يكي است امامحتواي بازي ها تا حدود زيادي به شرايط فرهنگي محل زندگي اوبستگي داردوبخشي ازهويت فرهنگي،ارزشي هرملت را ازخلال بازي ها و اسباب بازي هاي شان مي توان شناخت .

 با توجه به اهميت موضوع اسباب بازي،دست اندركاران امور فرهنگي برآن شدندتا دست يابي كودكان به اسباب بازي هاي مناسب را فراهم سازند.اگرچه درساير كشور هاتوليدشده باشد.درهمين راستا موضوع پيامدهاي فرهنگي اسباب بازي درشوراي فرهنگ عمومي مطرح شدونخستين باردرسال 1374 پژوهشي دراين زمينه به معاونت پژوهشي  وزارت ارشادو فرهنگ اسلامی پيشنهادشد ونتايج تحقيق به عنوان خبردرجلسات شوراي فرهنگ عمومي مطرح و با توجه به اهميت موضوع،ايجاد تشكيلات نظارتي و تعيين متولي براي ساماندهي اسباب بازي كودكان دردستوركارشوراقرار گرفت وپس ازارجاع موضوع به گروه هاي علمي و مشورتي اساسنامه تشكيل شوراي نظارت بر ساخت و واردات و صادرات اسباب بازي پيشنهاد گرديد. اين اساسنامه توسط دبير خانه شوراي فرهنگ عمومي و با استفاده از نظرات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تدوين شد و درجلسات 277 و 278 مورخ 1/2/76 و 15/2/76 شوراي مذكوربه تصويب رسيد.باارجاع اين اساسنامه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي،در تاريخ 16/4/77 به تصويب نهايي رسيدوجهت اجرا به مدير عامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ابلاغ شد.

پس از انتخاب و معرفي اعضاي شوراتوسط دستگاه ها و سازمان هاي عضو،اولين جلسه شوراي نظارت براسباب بازي درتاريخ 29/3/78 برگزارشد ودبيرخانه اين شورا رسما آغاز به كار نمود.  

صفحه اصلي ارتباط با ما در باره ما نقشه سايت